Hans Ellekilde (1891-1966) - danskernes gamle sæder og skikke


Folkemindeforsker. Elev af Axel Olrik, hvis stærke nationalfølelse og begejstring for den gamle folkelige kultur han delte. Allerede som student fik han af Olrik overladt arbejdet med at udgive Joachim Junges Den nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog (1915), som han som nordsjællænder var velbe-vandret i fra barnsben. I 1917 tog han magisterkonferens tre uger før Olriks død, og derefter delte han stillingen som forstander for Dansk Folkemindesamling med H. Grüner-Nielsen. Da Dansk Folkeminde-samling i 1921 blev en stats-institution, blev Ellekilde og Grüner-Nielsen arkivarer. Ellekilde gjorde en stor og afgørende indsats for at opildne folk over hele landet til at indsamle folkeminder og blev en af mellemkrigstidens betydeligste skikkelser inden for dansk folkemindeforskning. Han lagde stor vægt på at udgive materiale fra Dansk Folkemindesamlings rige arkiver samt ældre værdifulde værker såsom Junges ovennævnte bog og Henrick Gerners Hesiodi Dage eller Rijmstock (1942). Udgav tillige en stor mængde af Axel Olriks uudgivne værker, af og til med udfyldelse af det ufuldendte, og Svend Grundtvigs utrykte sagnoptegnelser i tre bind.

Hans Ellekildes videnskabelige værker bærer præg af hans sans for forskningens æstetiske og folkepsykologiske side samt hans interesse for Sønderjylland og den danske folkemindeforsknings historie. Bl.a. videreførte han Olriks Nordens Gudeverden, et stort udtænkt værk om ældgammel nordisk folketro og festskik og minder derom i nyere tradition, hvoraf der desværre kun udkom to bind (1. Vætter og Helligdomme 2. Aarets Ring). De samme strenge spillede han på i Vor danske Jul gennem Tiderne (1943), hvor han fastslog den danske juls tre hovedrødder: en urnordisk vinterfest, en romersk nytårsfest og en oldkristen fest for Kristi fødsel, og i Danske Højtidsskikke (1943), der behandler alle de store danske højtider og mærkedage. I en lang række artikler i bl.a. Thyras Vold og Sønderjysk Månedsskrift beskæftigede han sig med sønderjysk folke- og festskik, særlig behandlede han skikken med det sidste neg i Mellemsønderjylland og Angel, hvilket førte til en strid med den holstenske folkemindeforsker Gustav Fr. Meyer.

Endelig var Ellekilde den danske folkemindeforsker, der mest konsekvent søgte at afdække folkesagnenes historiske kerne ved at holde alle deres vidnesbyrd op imod historiske kilder, en fremgangsmåde der præger flere af de artikler og afhandlinger, der blev genoptrykt i Danske Folkeminder (1961). (Introduktion v. Arild H. Kierkegaard)

 


 

Udgivelser:

 • Den nordsjællandske Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog af Joachim Junge. Forkortet og forsynet med Oplysninger. Danmarks Folkeminder Nr. 13. Kbh. 1915. 279 s.

 • Studier over Kierkegaards Ungdomsliv. "Den store Jordrystelse". Særtryk af Danske Studier 1916, 1-44. 44 s.

 • Hornbæk. Johannes Ewald: Fiskerne. Særtryk af Frederiksborg Årbog 1916, 86-147. 61 s.

 • Breve fra en dansk Folkemindesamler [Peder Kristian Madssen]. Danmarks Folkeminder Nr. 15. Kbh. 1917. 82 s.

 • Bjørnemanden. Særtryk af Festskrift til Evald Tang Kristensen 192-237. Fra Dansk Folkemindesamling IV, Danmarks Folkeminder Nr. 17. Kbh. 1917. 45 s.

 • Axel Olrik. Særtryk af Bogens Verden 1918/19, 49-60. Kbh. 1918. 12 s.

 • Axel Olrik: Folkelige Afhandlinger. Efter Forfatterens Død udvalgte og udgivne. Kbh. 1919. 205 s.

 • Axel Olrik: Nogle grundsætninger for sagnforskning. Efter forfatterens død udgivet af Dansk Folkemindesamling ved Hans Ellekilde. Danmarks Folkeminder Nr. 23. Kbh. 1921. 199 s.

 • Evald Tang Kristensens Æresbog i Udvalg. Danmarks Folkeminder Nr. 28. Kbh. 1923. viii + 159 s.

 • Svend Grundtvig: Udvalgte Folkeæventyr fra Gamle danske Minder genfortalte af Hans Ellekilde. Kbh. 1924. 127 s.

 • Nordens Gudeverden. I: Vætter og Helligdomme. Sammen med Axel Olrik. Kbh. 1926-1951. viii + 588 s.

 • Axel Olrik: Nordisk Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middelalder. Efter Forfatterens Død gennemset. 2. udg. Kbh. 1927. 150 s.

 • Axel Olrik & Ida Falbe-Hansen: Danske Folkeviser i Udvalg. 6. udg. Gennemset af Hans Ellekilde og Ingeborg Simesen. Kbh. 1927. 258 s.

 • Vore danske Folkeæventyr genfortalte af Hans Ellekilde. Første Udvalg. Mystiske Æventyr med mandlig Helt. Danmarks Folkeminder Nr. 35. Kbh. 1928. 126 s.

 • Odinsjægeren paa Møn. Særtryk af Festskrift til C. W. von Sydow, 1928, 85-116. Stockholm 1928. 31 s.

 • Bornholmske Folkesagn. Foredrag holdt ved det 6. danske Hjemstavnsstævne paa Bornholm 1-5. August 1928. Særtryk af Bornholmske Samlinger 1928, 51-132. Rønne 1928. 81 s.

 • Axel Olrik: Danske Sagn og Æventyr. Med Tegninger af Niels Skovgaard. Saml. og forøg. Udgave ved Hans Ellekilde. Kbh. 1929. 197 s.

 • Nachschlageregister zu Henning Frederik Feilbergs ungedruktem Wörterbuch über Volksglauben in Dansk Folkemindesamling Kopenhagen. Helsinki 1929. 244 s.

 • Skånska folkminnesuppteckningar från 1600-talet. Ur Provsternes beskrivelse over Skaane. Særtryk af Skånska Folkminnen 1929. Lund 1929. 47 s.

 • Guldskibet i Hjælpensbjerg. Særtryk af Hist. Aarb. for Thisted Amt, 1930-34, 96-101. Thisted 1930. 8 s.

 • Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar. Fra Dansk Folkemindesamling V. Danmarks Folkeminder Nr. 40. Kbh. 1933. 183 s.

 • Højby Sogns Folkesagn. Særtryk af 2. afd. af Danmarks Folkeminder Nr. 40. Kbh. 1933. 113 s.

 • Thieles Folkesagn. Særtryk af Festskrift til Vilhelm Andersen, 1934, 112-134. Kbh. 1934. 22 s.

 • Varparna i Pedersker Højlyng. Særtryk af Gammalt å nyt, 1934, 33-57. Aakirkeby 1934. 25 s.

 • Dansk Folkemindesamling. Das dänische Archiv für Volksdichtung, Volksglauben und Volkssitte. Særtryk af Nordische Rundschau, 1935, 1-16. Greifswald 1935. 16 s.

 • Brændte Ole. Særtryk af Gammalt å nyt, 1936, 9-28. Aakirkeby 1936. 20 s.

 • Nogle Oplysninger om Grænsesognet Burkal. Kbh. 1936. 4 s.

 • Hornbæk Kirke. Bidrag til Hornbæk Fiskerlejes Historie. Kbh. 1937. 163 s. (Heri kapitlet Hornbæk Kirkes Tohundredaarsdag s. 134-157 som særtryk).

 • Det sidste Neg i angelsk Folkeoverlevering. Særtryk af Festskrift Sverker Ek, Folkminnen och Folktankar XXIV hæfte 1-3. Göteborg. 1937. 17 s.

 • Det sidste Neg i Haderslevegnens Overlevering. Særtryk af Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937, 213-237.

 • Høstskikke i Angel og Svans. Svar til Gustav Fr. Meyer i Kiel. Særtryk af Sønderjydsk Månedsskrift 1937/1938, 81-87. 8 s.

 • Meddelelser og optegnelser. Fra Dansk Folkemindesamling IV. Danmarks Folkeminder Nr. 44. Kbh. 1938. 183 s. (Heri bl.a. Det sidste Neg i dansk Overlevering).

 • Barndomshjemmets Jul. Julen i Danmarks forskellige Egne skildret efter Selvoplevelse. Sammen med Kai Flor. Kbh. 1941. 131 s.

 • Henrick Thomæsøn Gerner: Hesiodi Dage eller Rijmstock. Kbh. 1942. 101 s.

 • Danske Højtidsskikke. Kbh. 1943. 122 s.

 • Vor danske Jul gennem Tiderne. Kbh. 1943. viii + 471 s.

 • Svend Grundtvig: Danske Folkesagn 1839-83. Udgivet. Første Samling: Danske Naturvætter. Danmarks Folkeminder Nr. 53: I-III. Kbh. 1944-46. 414 s.

 • Svend Grundtvig: Danske Folkesagn 1839-83. Udgivet. Anden Samling: Danske Stedsagn. Danmarks Folkeminder Nr. 53: IV-V. Kbh. 1947-48. 303 s.

 • "Gøngehøvdingen" Svend Poulsen Gønge. Særtryk af Göinge Hembygdsförenings Årsbok 1947, 15-50. Christianstad 1947. 34 s.

 • Sagntypen den begravne Havmand. Særtryk af Festskrift til H.P. Hansen, 1949, 222-238.

 • Nordens Gudeverden. II: Aarets Ring. Sammen med Axel Olrik. Kbh. 1951. xii + 596 s.

 • Danske Folkeminder. Udvalgte Afhandlinger og Artikler. Udg. paa Forfatterens Halvfjerdsaarsdag den 17. Februar 1961. Red. Laurtis Bødker. Kbh. 1961. 229 s. (Indeholder fortegnelse over artikler, afhandlinger og bøger 1913-1960)

 


 

Tekster af Hans Ellekilde:

Axel Olrik og Hans Ellekilde: H. F. Feilberg og Folkeminderne (1921)

Svend Grundtvig og de danske Folkeminder (1924)

Træet paa Ties Eng (1931)

Thieles danske Folkesagn (1934)

 

 
 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg