Brev om bevilling af støtte til dansk folkehøjskole i Sønderjylland (1844)

København den 2den januar 1844

I Henhold til den mundtlige forhandling i afvigte efterår med den her tilstedeværende deputation fra den nordslesvigske forening, sammes formand Hans Nissen, den sekretær Lauritz Skau og dens kasserer Nis Steffensen, - og efter at have skriftligt forhandlet om sagen med de mænd, som i de forskellige provinser af kongeriget forestå, i forbindelse med os, subskriptionen til dansk undervisnings fremme i Slesvig, - meddele vi herved den ærede forening følgende tilsagn.

Uagtet den danske nationalitet i Slesvig ikke kan anses tilbørligt betrygget uden højere danske undervisningsanstalter såvel for den lærde som for den reale dannelse og uden et dansk skolelærer-seminarium – anstalter, til hvilke et land, af hvis indvånere mere end den halve del er danske, har den utvivlsomste ret -: så er det på den anden side naturligt, at den dansk-slesvigske bondestand betragter en undervisningsanstalt, som skal være beregnet på at befordre større oplysning og intelligens iblandt dens medlemmer, som første fornødenhed. Om vigtigheden af dette formål kan der kun være en stemme, når det betænkes, af hvilken betydning landbostanden er for den danske nationalitet i Slesvig, og komitéen tør derfor antage at handle i overensstemmelse med subskribenternes stemning, ved at imødekomme det af den slesvigske deputation fremsatte ønske, og foretage det første skridt til det fortsatte mål, ved at understøtte oprettelsen af den påtænkte højere bondeskole i Nordslesvig, efter den plan, som er indeholdt i den til Hans Majestæt Kongen under [dato ej udfyldt] indgivne ansøgning.

Når lejlighed viser sig til køb af en bondegård, som anses passende for den omhandlede skole, skal herfra blive udbetalt, som bidrag til købesummen, 5000 rdb – som rentefrit lån, til at henstå i ejendommen som anden prioritet, for det første på 5 år. –

I de første fem år efter instituttets oprettelse skal herfra blive udbetalt til den slesvigske forening 600 rdb årlig, som blive at anvende til lønning af en lærer.

I øvrigt tør komitéen forvente at den ærede bestyrelse i sin tid vil meddele nærmere underretning, såvel om det påtænkte gårdkøb og sammes betingelser, som om valget af instituttets direktion og lærere.

Den københavnske komité til dansk undervisnings fremme i Slesvig.

 

H. N. Clausen
H. P. Hansen
L. N. Hvidt
J. E. Larsen
Meinert
Schouw


Til bestyrelsen af den Nordslesvigske forening
 

 

Af Roar Skovmand (red.): Højskolens ungdomstid i breve, bind 1, Munksgaard, København 1960, s. 27. Venligst indsendt af Peter Lindskov Andersen.

< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg